Ochrana osobných údajov admin 28. októbra 2022

Ochrana osobných údajov

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, nakoľko riadne spracúvanie a následná ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť samozrejmosťou a nevyhnutnosťou.

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb je právnická osoba – ANDREINE s.r.o. , s miestom podnikania Štúrovo námestie 132/16, 91101 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 53238435, DIČ: 2121312974, IČ DPH:SK2121312974 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), web sídlo: www.hairtherapy.sk

 1. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou sa pre účely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú a ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä s odkazom na osobné údaje (najmä na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby) (ďalej aj ako „dotknutá osoba“).

 1. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na základe vopred udeleného súhlasu:
  O udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov sme ako prevádzkovateľ povinný požiadať dotknutú osobu v prípade, ak spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby nie je založené na základe Článku 6 ods. 1 písm. b) až f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a/alebo na základe § 13 ods. 1 písm. b) až f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). V prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú mimo uvedeného právneho rámca sme ako prevádzkovateľ povinný požiadať dotknutú osobu o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľovi môže dotknutá osoba udeliť súhlas

napr. začiarknutím príslušného okienka nachádzajúcom sa na www.hairtherapy.sk – súhlas so spracovaním osobných údajov.
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame aj bez vopred udeleného súhlasu:
Bez súhlasu dotknutej osoby sme ako prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na základe nasledujúcich právnych titulov a za účelom:

 1. a) plnenia zmluvy alebo vykonania opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na základe žiadosti dotknutej osoby; b) ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa;
  c) plnenia povinnosti vyplývajúcej priamo zo zákona.

Osobné údaje dotknutej osoby spracúvame najmä, nie však výlučne, za účelom:

 1. a) marketingovej komunikácie;
  b) zasielania cenových ponúk;
  c) plnenia zmluvy a/alebo vykonania opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy, vykonaných na základe žiadosti dotknutej osoby;
  d) ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa;
  e) plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi priamo zo zákona.
 2. Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva nasledujúce osobné údaje dotknutej osoby:
– identifikačné (meno a priezvisko, dátum narodenia,) a kontaktné údaje (vrátane emailovej adresy a telefónneho čísla) dotknutej osoby;

– údaje o produktoch, ktoré si dotknutá osoba zakúpila, príp. o službách, ktoré boli dotknutej osobe poskytnuté;

– údaje zo vzájomnej komunikácie s dotknutou osobou (bez ohľadu na to, čo komunikácia s dotknutou osobou prebiehala osobne, písomne, telefonicky, e–mailom a/alebo iným spôsobom).

 1. Zdroj získavania osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva na účely špecifikované v bode 3. tejto informácie pochádzajú výhradne od dotknutej osoby, teda sú to vlastné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy, žiadosťou o registráciu na webovom portáli prevádzkovateľa, žiadosťou o zasielanie cenovej ponuky za služby alebo newslettera.

 1. Príjemca osobných údajov dotknutej osoby

V odôvodnených prípadoch a výlučne v nevyhnutnom a/alebo uvedenom rozsahu odovzdá prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby týmto kategóriám príjemcov, a to:
– zmluvným partnerom prevádzkovateľa, ktorých prevádzkovateľ potrebuje na bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb;

– iným subjektom v prípadoch, kedy prevádzkovateľovi povinnosť na poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby ukladajú právne predpisy a/alebo ak je to potrebné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľ (napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní atď.);

 1. Prenášanie osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín

prevádzkovateľom

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré spracúva prevádzkovateľ v súlade s nariadením a zákonom sa spravidla neprenášajú do tretích krajín.

 1. Zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva dotknutých osôb, primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä: a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov, c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu, d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

 1. Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov

Dotknutá osoba v súvislosti so spracovaním osobných údajov disponuje nasledovnými právami: – Právo na prístup k informácií o spracovaní osobných údajov dotknutej osoby;

– Právo na opravu spracovaných osobných údajov;
– Právo na výmaz spracovávaných osobných údajov;
– Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
– Právo na prenosnosť osobných údajov;
– Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov; – Právo namietať spracovanie osobných údajov;

– Právo podať sťažnosť týkajúcu sa nesprávneho spracovania osobných údajov, a to konkrétne na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, https:// www.dataprotection.gov.sk/
(ďalej aj ako „práva dotknutej osoby“).

Dotknutá osoba je oprávnená vykonávať práva dotknutej osoby buď a) prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na adresu: ANDREINE s.r.o. Štúrovo námestie132/16, 91101 Trenčín, Slovenská republika (označiť obálku viditeľne „GDPR“) a/alebo b) elektronicky zaslaním žiadosti e-mailom na adresu:

info@andreine.sk (do predmetu uviesť „GDPR“).

 1. Vybavenie žiadostí

Žiadosti dotknutých osôb doručených podľa bodu 9. budú spracúvané kompetentnou osobou, ktorej to vyplýva z náplne pracovnej činnosti alebo z poverenia (ďalej len „určená osoba“). Určená osoba po prijatí žiadosti dotknutej osoby (ďalej len „podanie“) informuje dotknutú osobu o jej prijatí a ďalšom postupe. Žiadosť dotknutej osoby bude spracovaná najneskôr v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, ak by si vyhodnotenie doručenej žiadosti vyžadovalo viac času, je určená osoba povinná kontaktovať prevádzkovateľa a primerane o tom informovať aj dotknuté osoby. Po vyhodnotení doručenej žiadosti je určená osoba povinná náležite informovať dotknuté osoby vo vyššie stanovenej lehote. V prípade, ak by podľa názoru dotknutej osoby nebola žiadosť o výkon práva dotknutej osoby vybavená v súlade s nariadením a zákonom je dotknutá osoba oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovenská republika (www.dataprotection.gov.sk).

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností týkajúcich sa osobných údajov je možné obrátiť sa na: email: info@andreine.sk alebo tel. číslo: 0940 654 884

 1. Doba uchovávania

Doba uchovávania uvedených osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov trvá po celú dobu trvania prevádzkovania činnosti zo strany prevádzkovateľa odo dňa udelenia súhlasu zo strany dotknutej osoby.

 1. Záverečné ustanovenia

Táto informácia o spracovaní osobných údajov nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa: www.hairtherapy.sk. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zmeniť/ upraviť/ aktualizovať túto informáciu o spracúvaní osobných údajov, a to v prípade, ak dôjde k zmene zásad spracovania osobných údajov prevádzkovateľom a/alebo k zmene zákonnej úpravy týkajúcej sa spracovania osobných údajov, pričom o každej zmene budete informovaní.